Players who have played for United Arab Emirates Under-19s Women or for associated teams

Al Maseera Jahangir 2023-2023/24
Aysha Naushadkhan 2010/11-2012/13
CA Bhatt 2007-2018/19
D Borcar 2008/09-2012/13
NM Cherriath 2007-2022/23
C Deepak 2010/11
S Dharnidharka 2018/19-2023/24
S Dharnidharka 2018/19
M Dhodhi 2007-2010/11
UCKA Dona 2017/18-2018/19
NE Dos Santos Robinson 2007
NC D'Silva 2007
MG D'Souza 2008/09-2010/11
N D'Souza 2017/18-2018/19
KKN Egodage 2017/18-2023/24
Esha James 2011/12
Fatimah Ahsan 2016/17
TM Flynn 2007
M Gaur 2018/19-2022/23
SS Gokhale 2021/22-2023/24
S Gupta 2010/11-2011/12
Hafza Faisal 2012/13
H Hotchandani 2018-2023/24
Humaira Tasneem 2008/09-2018/19
Ishitha Zehra 2022-2022/23
P Jain 2016/17-2022/23
Jesar Maqsood 2007
Jia Bhatia 2022
G Jyothis 2022/23
C Kalgutkar 2012/13
M Kaur 2022/23
L Keny 2021/22-2023/24
A Khemani 2008/09-2012/13
S Kotte 2018/19-2023/24
M Kulkarni 2009
K Kumari 2016/17
V Mahesh 2018/19-2023/24
K Makarand 2008/09
TAP Malitha 2007-2010/11
IS Mananelage 2017/18-2018/19
Mehak Thakur 2023/24
C Mughal 2016/17-2023/24
PS Nadar 2007-2012/13
RS Nadeem 2010/11-2011/12
R Nagraj 2016/17-2018
A Nair 2010/11
I Nandakumar 2021/22-2023/24
Nisha Ali 2016/17-2018
ER Oza 2016/17-2023/24
S Pandey 2009-2010/11
AS Patil 2022-2023/24
B Pereira 2011/12-2012/13
JJ Peter 2018-2023/24
B Prakash 2008/09-2010/11
S Prakash 2008/09-2011/12
V Praveen 2007-2012/13
Rabia Shah 2008/09-2009
Rinitha Rajith 2021/22-2023/24
Rithika Rajith 2021/22-2022
S Ramesh 2022/23
Rashida Hussain 2010/11
Rishitha Rajith 2022-2022/23
Rishitha Ranjith 2022/23
S Saleem 2007-2016/17
Sanchin Singh 2022-2022/23
S Sandhu 2012/13
S Sankar 2008/09-2010/11
S Sathe 2011/12-2012/13
T Satish 2021/22-2023/24
CR Seneviratne 2018-2022
I Seneviratne 2016/17-2018/19
J Shah 2008/09-2009
M Shankar 2007-2009
A Sharma 2007
K Sharma 2021/22-2023/24
N Sharma 2016/17-2018/19
AK Siddiqui 2010/11
NK Siddiqui 2010/11-2011/12
S Srinivasan 2016/17-2018
V Subha 2021/22
A Supriya 2022-2022/23
Tahira Akbar 2007
K Vedhasinghe 2010/11-2012/13
S Venkataraman 2017/18-2018/19
S Wanniarachchi 2016/17