Players who have played for United Arab Emirates Under-19s Women

Aysha Naushadkhan 2010/11-2011/12
CA Bhatt 2008/09
D Borcar 2008/09-2010/11
NM Cherriath 2008/09
S Dharnidharka 2022-2022/23
MG D'Souza 2008/09-2010/11
Esha James 2011/12
M Gaur 2022-2022/23
SS Gokhale 2022-2022/23
S Gupta 2010/11-2011/12
Humaira Tasneem 2008/09-2011/12
Ishitha Zehra 2022-2022/23
Jia Bhatia 2022
G Jyothis 2022/23
M Kaur 2022/23
L Keny 2022-2022/23
A Khemani 2008/09-2010/11
V Mahesh 2022-2022/23
K Makarand 2008/09
TAP Malitha 2008/09-2010/11
PS Nadar 2010/11-2011/12
RS Nadeem 2010/11-2011/12
I Nandakumar 2022-2022/23
AS Patil 2022-2022/23
B Pereira 2011/12
B Prakash 2008/09
S Prakash 2008/09-2011/12
Rabia Shah 2008/09
Rinitha Rajith 2022-2022/23
S Ramesh 2022/23
Rishitha Rajith 2022-2022/23
Rishitha Ranjith 2022/23
S Saleem 2008/09-2011/12
Sanchin Singh 2022-2022/23
S Sankar 2008/09-2010/11
S Sathe 2011/12
T Satish 2022-2022/23
J Shah 2008/09
AK Siddiqui 2010/11
NK Siddiqui 2010/11-2011/12
A Supriya 2022-2022/23
K Vedhasinghe 2011/12