Players (S) who have played for Bombay University

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SS Saifuddin 1956/57-1958/59
MR Sampat 1963/64-1966/67
MS Sampath 1965/66
BS Sandhu 1978/79
Sangan 1980/81
SR Sanghvi 1965/66
P Sant 1969/70
Santani 1940/41
S Sarang 1988/89
DN Sardesai 1958/59-1961/62
SY Sardesai 1959/60
CT Sarwate 1940/41-1941/42
AR Sawant 1972/73
S Sawant 1989/90
SJ Sawant 1956/57
SM Sawant 1989/90
KJ Seth 1950/51
Sethi 1965/66
J Sethu 1950/51
B Shah 1989/90
D Shah 1969/70
HK Shah 1973/74-1975/76
KH Shah 1973/74
P Shah 1959/60
RK Shah 1972/73
J Shaikh 1984/85
RJ Shastri 1978/79-1980/81
RD Shetty 1952/53-1953/54
SG Shetty 1961/62-1966/67
SJ Shetty 1978/79
SG Shinde 1940/41
VH Shinde 1978/79
V Shirke 1984/85-1985/86
NP Shirodkar 1960/61
PK Shivalkar 1964/65
JH Shodhan 1946/47
RH Shodhan 1948/49-1949/50
VP Singh 1956/57-1957/58
SW Sohoni 1938/39-1940/41
GR Sunderam 1951/52-1952/53
P Sunderam 1978/79