Players (K) who have played for Bombay University

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PK Kamat 1950/51-1951/52
AV Kamerkar 1967/68
UR Karande 1959/60
CS Karanjia 1878/79
P Karekar 1976/77
VR Karkhanis 1963/64-1964/65
AB Karnik 1969/70-1970/71
RB Kenny 1948/49-1952/53
VV Ketkar 1946/47
Khandwala 1965/66-1966/67
M Khandwala 1984/85-1985/86
SM Kharge 1984/85-1985/86
SD Kher 1970/71
DS Khot 1973/74-1978/79
VS Khot 1968/69
U Kishore Rao 1963/64-1964/65
EA Kohli 1972/73-1973/74
BB Koppikar 1938/39
DV Koppikar 1939/40
CS Korgaonkar 1950/51-1951/52
V Kothare 1949/50
SK Kothari 1955/56-1956/57
SP Kothari 1959/60
DB Kulkarni 1947/48
RR Kulkarni 1980/81
PM Kumar 1969/70
BK Kunderan 1957/58
BK Kunderan 1970/71-1972/73
Kunte 1966/67