Players (V) who have played for Bombay Under-22s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CG Vaidya 1974/75-1975/76
S Vaidya 1988/89
S Vaidya 1994/95
HJ Vajifdar 1922/23-1935/36
C Vakharia 1993/94-1994/95
AP Varde 1958/59-1967/68
K Vasania 1981/82-1986/87
L Vasania 1985/86
AP Vasta 1974/75
S Vatikar 1989/90
AA Velaskar 1993/94
DB Vengsarkar 1975/76-1991/92
S Venkataraghavan 1967/68
V Vinekar 1982/83
P Vithal 1922/23-1925/26