Players who have played for Bombay Under-22s

VM Apte 1978/79
B Athale 1978/79-1980/81
AS Bhansali 1977/78
D Bhatt 1979/80
MR Chaturvedi 1981/82-1982/83
HN Contractor 1979/80-1981/82
J Contractor 1980/81
V Dutta 1977/78-1979/80
A Fernandes 1979/80
S Gadgil 1977/78
S Ganganaik 1975/76
SS Hattangadi 1980/81-1982/83
DB Jadhav 1980/81-1982/83
A Joshi 1979/80-1980/81
D Kalhan 1977/78
P Karekar 1975/76
PS Karkera 1980/81
HM Kenkre 1974/75
SB Kshirsagar 1978/79-1981/82
RR Kulkarni 1981/82-1982/83
RV Kulkarni 1980/81
S Mandale 1977/78-1979/80
SV Manjrekar 1982/83
RV Mankad 1974/75-1975/76
S Mitra 1980/81
V Mohanraj 1975/76
S Mokashi 1982/83
D Mulani 1975/76
AG Musale 1974/75
BN Nadkarni 1974/75-1975/76
SC Nagwakar 1974/75
SA Navalkar 1974/75
SV Nayak 1975/76
CS Pandit 1978/79-1982/83
Z Parkar 1977/78
DM Patel 1977/78-1980/81
S Patel 1979/80
GR Pathi 1974/75
SM Patil 1975/76
G Patki 1977/78-1978/79
V Pradhan 1979/80-1980/81
K Rabhadia 1978/79
M Raginwar 1982/83
R Rajde 1974/75-1975/76
Rajpal Singh 1975/76-1977/78
LS Rajput 1980/81-1982/83
N Rege 1978/79
J Samyhairah 1981/82
JI Sanghani 1980/81-1982/83
HK Shah 1974/75
GA Shaikh 1975/76-1978/79
AB Shejale 1981/82-1982/83
AN Sippy 1981/82-1982/83
Sankaran Srinivasan 1977/78
RC Thakkar 1981/82-1982/83
V Tumbe 1974/75-1978/79
CG Vaidya 1974/75-1975/76
AP Vasta 1974/75