Players who have played for Assam Women

P Baishya 1999/00
NB Baro 2015/16-2023/24
NS Baruah 2017/18-2023/24
RM Basnet 2007/08-2012/13
M Begum 1999/00
R Begum 1999/00
RA Begum 2007/08
S Begum 1999/00
KL Bhakta 2022/23
RS Bora 2008/09-2021/22
S Bora 1980/81
UK Borah 2008/09
NY Borbhuyia 2006/07
AR Bori 2020/21-2023/24
RG Borkataky 1999/00-2009/10
R Boro 1999/00
BA Borpatragohain 2017/18-2023/24
PB Boruah 2018/19-2023/24
P Chandra 2008/09
MM Chanu 2011/12
US Chatterjee 2007/08-2023/24
M Chetri 1988
U Chetry 2015/16-2023/24
J Choudhary 1980/81-1981/82
SM Choudhury 2009/10-2021/22
M Chutia 1999/00
AK Das 1999/00
MS Das 2007/08-2023/24
JS Devi 2018/19
M Devi 1983/84
JA Devi Das 2006/07-2008/09
S Dev Roy 2006/07
RR Dey 2015/16-2023/24
RA Dhar 2015/16-2016/17
RA Dhrub 2008/09-2014/15
AB Dutta 2011/12-2022/23
BG Gogoi 2008/09-2019/20
PP Gogoi 2016/17-2023/24
GL Gurung 2017/18-2023/24
R Kakoti 2006/07
JN Kalita 2019/20-2023/24
RJ Kalita 1999/00-2008/09
D Kamprai 2006/07
MK Kanojia 2014/15-2016/17
U Kashyap 2006/07
Mandeep Kaur 2008/09-2009/10
R Khatun 1999/00
DJ Konwar 2011/12-2023/24
NH Kumbang 2006/07-2014/15
AK Lodhi 2010/11-2018/19
RK Lodhi 2010/11-2018/19
NK Lokur 2009/10
R Malhotra 2012/13-2013/14
CD Mangsatabam 2007/08
LK Mili 2007/08
A Munda 2023/24
Mousumi Narah 2020/21-2023/24
MR Narah 2020/21-2023/24
Nazareen Ahmed 1981/82
GA Pando 2008/09-2020/21
HB Payeng 2021/22-2023/24
R Pegu 2023/24
RD Pegu 2015/16-2023/24
J Rai 2019/20
SR Rai 2011/12-2022/23
VM Rajak 2021/22
DJ Rajput 2010/11
U Rana 2018/19-2019/20
Reeta 1980/81
HD Saikia 2015/16-2022/23
KS Saikia 2015/16-2021/22
MM Sarkar 2006/07-2013/14
DD Sathe 2009/10-2010/11
VS Sawant 2011/12
RK Saxena 2010/11
A Sharma 2013/14
DR Sharma 2013/14-2014/15
JK Sharma 2008/09-2011/12
KJ Sharma 2020/21-2022/23
L Sharma 2012/13
Nisha Sharma 2012/13
KB Shoutal 2015/16-2021/22
OL Singha 2012/13
SR Singha 2007/08-2010/11
R Sinha 2006/07
Suparna R Sinha 2008/09-2019/20
SS Sinha 2006/07
TB Sinha 2006/07-2007/08
AJ Sonowal 2008/09
Suchitra Singh 1999/00-2011/12
TS Sultana 2007/08-2009/10
R Teronpi 2023/24
ST Urang 2009/10-2016/17