Players who have played for United Arab Emirates Women

Al Maseera Jahangir 2023-2024
Aysha Naushadkhan 2010/11-2012/13
CA Bhatt 2007-2018/19
D Borcar 2009-2012/13
NM Cherriath 2007-2022/23
C Deepak 2010/11
S Dharnidharka 2018/19-2024
M Dhodhi 2007-2010/11
UCKA Dona 2017/18-2018/19
NE Dos Santos Robinson 2007
NC D'Silva 2007
MG D'Souza 2010/11
N D'Souza 2017/18-2018/19
KKN Egodage 2017/18-2024
Fatimah Ahsan 2016/17
TM Flynn 2007
M Gaur 2018/19-2022/23
SS Gokhale 2021/22-2024
S Gupta 2010/11
Hafza Faisal 2012/13
H Hotchandani 2018-2024
Humaira Tasneem 2009-2018/19
P Jain 2016/17-2022/23
Jesar Maqsood 2007
G Jyothis 2022/23
C Kalgutkar 2012/13
L Keny 2021/22-2024
A Khemani 2009-2012/13
S Kotte 2018/19-2024
M Kulkarni 2009
K Kumari 2016/17
V Mahesh 2018/19-2024
TAP Malitha 2007-2009
IS Mananelage 2017/18-2018/19
Mehak Thakur 2023/24-2024
C Mughal 2016/17-2023/24
PS Nadar 2007-2012/13
R Nagraj 2016/17-2018
A Nair 2010/11
I Nandakumar 2021/22-2024
Nisha Ali 2016/17-2018
ER Oza 2016/17-2024
S Pandey 2009-2010/11
AS Patil 2022/23-2024
B Pereira 2012/13
JJ Peter 2018-2023/24
B Prakash 2010/11
V Praveen 2007-2012/13
Rabia Shah 2009
Rinitha Rajith 2021/22-2024
Rithika Rajith 2021/22-2022
Rashida Hussain 2010/11
Rishitha Rajith 2022/23
S Saleem 2007-2016/17
Sanchin Singh 2022-2022/23
S Sandhu 2012/13
S Sankar 2009
S Sathe 2012/13
T Satish 2021/22-2024
CR Seneviratne 2018-2022
I Seneviratne 2016/17-2018/19
J Shah 2009
M Shankar 2007-2009
A Sharma 2007
K Sharma 2021/22-2024
N Sharma 2016/17-2018/19
S Srinivasan 2016/17-2018
V Subha 2021/22
A Supriya 2022/23
Tahira Akbar 2007
K Vedhasinghe 2010/11-2012/13
S Venkataraman 2017/18-2018/19
S Wanniarachchi 2016/17