Players who have played for Uttar Pradesh Under-14s

S Aiaz 2015/16
AN Alam 2000/01
A Aslam 2015/16
BT Awasthi 2000/01
R Awasthi 2015/16
Azhar Aziz 2001/02
Badal Singh 2012/13
A Bhatnagar 2014/15-2015/16
A Bihari Yadav 2015/16
S Biswas 2015/16
D Chand 2014/15
S Channa 2000/01
PP Chawla 2001/02
Chetan Singh 2000/01-2001/02
R Choudhary 2001/02
PC Dev 2012/13
S Dixit 2012/13
P Dosar 2000/01
R Dwevedi 2013/14
PK Garg 2012/13
A Goel 2001/02
G Goel 2001/02
M Gulzar 2000/01
Iftikhar Aziz 2001/02
DS Israni 2000/01
D Joshi 2014/15
P Joshi 2000/01
R Joyal 2013/14
A Jual 2014/15
Kaishav Singh 2014/15
L Kanyan 2015/16
Karanveer Singh 2012/13
Kartik Singh 2013/14
A Kaushal 2015/16
Mohammad Arif 2001/02
AG Murtaza 2000/01
JB Nagar 2012/13
A Nager 2012/13
P Palawat 2012/13
H Paliwal 2014/15
A Pandey 2015/16
A Pandey 2012/13-2013/14
N Pandey 2000/01
R Pandey 2000/01
S Pandey 2000/01
AR Pathak 2001/02
R Pathak 2000/01
Prabhnoor Singh 2013/14-2014/15
J Pradeep Kumar 2000/01
N Pratap Rao 2015/16
R Rai 2012/13
SK Raina 2000/01
T Raj 2013/14
Y Ratan 2013/14
SH Rizvi 2014/15-2015/16
H Rizwan 2013/14
P Sachin 2000/01
Sachin Singh 2014/15
T Saini 2015/16
Sashank Singh 2001/02
A Sharma 2013/14
KV Sharma 2000/01
Shiva Singh 2012/13
RU Shukla 2000/01
V Shukla 2001/02
VS Singh 2012/13
R Sisodia 2014/15-2015/16
TM Srivastava 2000/01-2001/02
U Suri 2014/15
A Survanshi 2015/16
A Tiwari 2001/02
C Tiwari 2013/14
P Tiwari 2001/02
S Tripathi 2001/02
Vashudev 2015/16
Vikas Singh 2013/14
Ansh Yadav 2014/15-2015/16
G Yadav 2012/13
S Yadav 2015/16
AN Yadev 2015/16