Players (V) who have played for Saurashtra Under-16s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R V 2017/18
S Vacheta 1990/91
D Vadgama 1984/85-1987/88
R Vadgama 1948/49
KP Vadher 2007/08-2012/13
SN Vadher 1999/00-2000/01
KK Vadhiya 2015/16-2017/18
DC Vagadia 1962/63
HJ Vaghani 2014/15
C Vaghela 1974/75-1975/76
KM Vaghela 1994/95-2008/09
NT Vaghela 1985/86-1990/91
P Vaghela 1978/79
N Vaghjiani 1960/61-1961/62
SB Vaghjiani 1963/64
K Vaishnav 1983/84
Vajubha 1946/47-1948/49
DJ Vala 2014/15-2018/19
SB Vala 1999/00-2004/05
Valambia 1960/61
NL Vandaria 1990/91
R Vankani 2018/19
T Varia 1964/65-1971/72
P Vasant 1974/75
RC Vasant Kumar 1999/00
AV Vasavada 2003/04-2023/24
H Vasavada 2000/01-2001/02
J Vasavda 2003/04
VJ Vasoya 2001/02-2008/09
VL Vegda 1999/00-2004/05
BD Velani 2007/08-2010/11
RD Virsodiya 2009/10-2011/12
SN Virsodiya 2007/08-2008/09
PD Vitthalpara 2001/02-2004/05
VV Vora 1956/57-1957/58
Vyas 1956/57
RH Vyas 2003/04-2004/05
SB Vyas 2010/11-2023/24