Players (L) who have played for Saurashtra Under-16s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K Lagariya 2015/16-2019/20
AR Laheji 1954/55
B Lakadiya 2017/18-2018/19
BN Lakadiya 2010/11-2014/15
M Lakdawala 1981/82-1986/87
AV Lalcheta 1998/99-2005/06
M Lathia 1958/59
VG Leela 2007/08
A Litesh 1986/87