Players (B) who have played for Saurashtra Under-16s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G Babaria 1993/94-1996/97
O Babi 2003/04
T Babi 1979/80-1982/83
UI Babi 1975/76
G Babria 1995/96
M Badami 1986/87
RD Badiyani 1976/77-1989/90
J Badushai 1978/79
AI Baharuni 2018/19
A Bajaj 2016/17
K Bajaj 1985/86
A Bakrania 1977/78
A Bakrania 1973/74
JR Bakrania 1979/80
M Balan Pandit 1946/47-1948/49
M Balapariya 2015/16
A Baloch 1996/97
AK Balooch 1960/61-1963/64
M Baluch 1972/73
K Bamania 2003/04
FU Bambhaniya 1994/95-2007/08
K Bambhaniya 1993/94-1997/98
YU Bambhaniya 1990/91-1999/00
V Bandiawala 1993/94-1997/98
JC Bara 1967/68
HR Barad 2019/20-2021/22
M Baradiya 1994/95
D Baraiya 2018/19
JL Baraiya 2003/04
MK Baraiya 2006/07-2009/10
CD Baria 2010/11
AA Barot 2015/16-2020/21
MV Barot 2007/08
SS Batham 2009/10-2011/12
Batuk 1961/62
C Baxi 1975/76
JM Baxi 1963/64-1968/69
NG Baxi 1954/55-1975/76
Beradia 1994/95
TM Bhandari 2009/10
S Bhanushali 1984/85
VK Bharda 2009/10
AR Bhat 2013/14-2014/15
A Bhatt 1981/82
DH Bhatt 1989/90-1991/92
DS Bhatt 1962/63
K Bhatt 1963/64-1978/79
M Bhatt 1954/55-1957/58
PJ Bhatt 1984/85-2004/05
RM Bhatt 2017/18
S Bhatt 2001/02
S Bhatt 2018/19
SH Bhatt 2014/15
V Bhatt 1981/82
VG Bhatt 1990/91
H Bhatti 1979/80-1980/81
JH Bhatti 2001/02-2014/15
T Bhavdari 2001/02
Bhawanishankar 1946/47-1948/49
R Bhayani 1987/88
YV Bhetariya 2003/04
D Bhindi 2018/19
S Bhogatia 1987/88
SH Bhojani 2007/08-2011/12
VK Bhojani 2005/06-2008/09
Bhojwani 1958/59
Bhoopendra 1948/49
CM Bhupendra 1963/64
Bhupendrasingh 1949/50
KR Bhuptani 1990/91
SH Bhurani 2005/06-2007/08
PR Bhut 2015/16-2023/24
M Bhutia 1996/97-1998/99
SM Bhuva 1989/90-1994/95
N Bist 1983/84
KD Bokhiriya 2006/07
M Borkhatriya 2018/19
AJ Buch 1980/81-1981/82
D Buch 1979/80-1980/81
SJ Buch 1980/81
V Buddadev 1980/81
P Budh 1988/89