Players (R) who have played for Saurashtra Under-16s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P Rachh 1993/94
VS Rachh 1990/91
DH Raiyani 2014/15
K Raiyani 1991/92-1992/93
SS Rajani 2011/12
P Rajdev 2016/17-2017/18
V Rajubhai Sarvaiya 2016/17
S Ramolia 2017/18
H Rana 2016/17-2017/18
MP Rana 1990/91
P Rana 2015/16-2016/17
SJ Rana 2014/15-2015/16
UH Rana 2000/01
YD Rana 2013/14
K Ranipa 1996/97
AP Rathod 2013/14
K Rathod 2018/19
NR Rathod 1999/00-2000/01
V Rathod 1998/99-1999/00
A Rathore 2016/17-2017/18
KV Raval 2012/13
K Rindani 1998/99