Players who have played for Chandigarh Women

MA Aghav 2022/23
Ambu 2019/20
M Badhan 2019/20-2022/23
C Bagga 1993/94
B Bawa 2022/23
R Begum 2021/22
AD Bisht 2021/22-2023/24
R Devi 2019/20-2023/24
KS Gautam 2019/20-2023/24
P Guleria 2019/20-2023/24
M Jangu Bishnoi 2023/24
Amanjot Kaur 2019/20-2021/22
E Kaur 2023/24
S Kumar 2021/22-2023/24
J Kumari 2020/21-2023/24
Muskan 2020/21
N Nain 2019/20-2022/23
M Pandey 2019/20-2023/24
SP Pandey 2023/24
A Panjla 2019/20
TR Pathak 2020/21-2022/23
P Prabhakar 2020/21-2023/24
N Rana 1993/94
P Rana 2020/21-2023/24
P Saini 2019/20-2023/24
S Saini 2019/20
D Sharma 2019/20-2021/22
N Sharma 2019/20-2023/24
K Shibi 2019/20-2023/24
S Sood 1993/94
Shivani Thakur 2019/20-2023/24
Vandana 1993/94
S Verma 2019/20-2023/24
S Yadav 2019/20-2023/24