Players who have played for Edinburgh University Staff

P Bailey 2015
S Biswas 2015
T Bristow 2015
C Clegg 1999-2015
D Coad 2015
C Gunasekaran 2015
P Hands 2015
N Hudson 2015
S Jain 2015
A Joshi 2015
R Keily 2015
S Krishnamurthy 2015
R Kulasegaran Shylini 2015
R Kumar 2015
B Lake 2015
R Macdonald 2015
C Morgan 2015
V Nagarajan 2015
M Nath 2015
J Nicholson 1999
T Ratnarajah 2015
Z Sevak 2015
P Singh 2015
A Syed 2015
N Vasistha 2015
S Vijayakumar 2015