Players who have played for Belgium Under-13s

JM Farmiloe 2004
SM Kothari 2004
Akarsh Mehta 2004
Arav Mehta 2004
K Mehta 2004
Shaival Metha 2004
Sherul Mehta 2004
A Parikh 2004
AP Sanghvi 2004
SR Shukla 2004
ED Still 2004
Usman Chaudhry 2004
MC Weighill 2004