Players who have played for Mumbai University Women

Bagayashri 2009/10
AS Bhosale 2009/10
PS Bisht 2009/10
NS Davane 2009/10
Gauri 2009/10
D Jathar 2009/10
AP Kokil 2009/10
Meghana 2009/10
AA Padhye 2009/10
Prachi 2009/10
M Pragati 2009/10
VG Rathi 2009/10
PP Shirwadkar 2009/10
Tanuja 2009/10