Players (K) who have played for Punjab (Pakistan)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kamran Akmal 2006/07-2018/19
Kamran Sajid 2010/11
Kashif Bhatti 2016-2018/19
Kashif Raza 2004/05-2006/07
Kashif Siddiq 2004/05-2006/07
Khalid Aziz (Lahore) 1956/57-1957/58
Khalid Hasan 1953/54
Khalid Ibadulla 1953/54
Khalid Qureshi 1951/52-1957/58
Khan Mohammad 1947/48-1948/49
Khatib Rizwan 1973/74-1978/79
Khawar Butt 1954/55
Khurram Manzoor 2018/19
Khurram Shehzad (Faisalabad) 2008/09
Khurshid Anwar 1975/76
Khurshid Sheikh 1954/55
Khushdil Shah 2017