Players who have played for Indian Starlets

SG Adhikari 1959/60
Akash Lal 1964/65-1965/66
Ali Hasan 1966/67
L Amarnath 1959/60-1962/63
M Amarnath 1967/68
S Amarnath 1967/68
R Anyal 1959/60
AA Baig 1962/63
MA Baig 1966/67
Maharaja of Baroda 1962/63
P Bhatia 1959/60-1964/65
VH Bhosle 1964/65
CG Borde 1962/63-1966/67
A Bose 1973
G Bose 1973
BS Chandrasekhar 1973
R Chandrasekhar 1973
A Chopra 1967/68
Daljit Singh 1965/66-1966/67
Dinabandu 1959/60-1962/63
SJ Diwadkar 1973
SA Durani 1962/63-1966/67
FM Engineer 1959/60-1964/65
SP Gaekwad 1962/63-1966/67
W Ghosh 1959/60-1965/66
S Guha 1973
Gurcharan Singh 1965/66
T Gyaneshwar 1966/67
Habib Ahmed 1959/60
Hanumant Singh 1973
Harcharan Singh 1959/60
S Hyder Ali 1966/67
M Ishrat 1967/68
A Jabbar 1973
ML Jaisimha 1959/60-1962/63
A Joshi 1973
NN Joshi 1967/68
UC Joshi 1966/67-1967/68
HS Kanitkar 1966/67
SMH Kirmani 1973
P Krishnamurthy 1966/67
P Krishnamurthy 1973
VV Kumar 1959/60
Mahendra 1973
GR Mehra 1959/60
M Mehra 1959/60-1965/66
VL Mehra 1959/60-1964/65
AG Milkha Singh 1959/60-1973
R Mirza 1973
SN Mohol 1966/67
BB Nimbalkar 1959/60
MP Pandove 1966/67
DD Parsana 1966/67-1967/68
R Prabakkar 1973
MM Rajdev 1967/68
Rajinder Pal 1964/65-1966/67
CB Ramesh 1959/60
Ramnath Paul 1967/68
AK Roy 1973
RC Saxena 1964/65-1966/67
PH Sharma 1966/67
H Shastri 1965/66
YS Shatrusalyasinhji 1966/67
Sher Mohammad 1962/63-1965/66
A Shukla 1965/66-1966/67
P Sitaram 1959/60
VD Sondhi 1964/65-1965/66
S Soni 1967/68
MM Sood 1962/63-1965/66
A Swaroop 1966/67
S Talwar 1967/68
GR Viswanath 1973