Players (P) who have played for Cricket Club of India President's XI or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PE Palia 1934/35-1945/46
H Paramar 2016/17
JV Paranjpe 1993/94-2001/02
S Paranjpe 2004/05
VJ Paranjpe 1958/59
Z Parkar 1981/82
HK Parmar 2013/14-2014/15
CT Patankar 1953/54
D Patel 1993/94
Maharaja of Patiala 1934/35
Yuvraj of Patiala 1934/35
N Patil 2009/10
SM Patil 1981/82
N Patil (Jr ) 2014/15
N Patil Jnr 2013/14-2014/15
N Patil Jr 2014/15-2016/17
U Patwal 2000/01
V Payal 2000/01
AA Peerbhoy 1937/38
S Pradham 2010
Pradhan 2004/05
S Pradhan 2010
V Prajapati 2014/15
DD Prasanna 1971/72
Prashant 2011/12
R Punjabi 2015/16
R Punjani 2014/15