Players (J) who have played for Bombay or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RR Jadeja 1978/79-1979/80
DB Jadhav 1979/80-1987/88
JB Jadhav 1981/82-1991/92
PD Jadhav 1993/94-1995/96
SM Jadhav 1981/82-1989/90
W Jaffer 1992/93-1995/96
K Jai 1981/82
LP Jai 1926/27-1941/42
V Jain 1993/94
V Jamsandekar 1975/76-1976/77
RJD Jamshedji 1922/23-1935/36
MR Jardine 1894/95
M Jathan 1984/85
A Jaywant 1992/93-1994/95
D Jaywant 1991/92
SL Jaywant 1975/76-1976/77
Jogesia 1946/47
MV Joglekar 1987/88-1995/96
HCR John 1902/03
A Joshi 1979/80-1980/81
S Joshi 1979/80
S Joshi 1984/85
SM Joshi 1922/23
SS Joshi 1933/34
A Jumma 1957/58