Players (J) who have played for Bombay

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RR Jadeja 1978/79-1979/80
DB Jadhav 1982/83-1987/88
JB Jadhav 1990/91-1991/92
SM Jadhav 1989/90
LP Jai 1926/27-1941/42
RJD Jamshedji 1922/23-1935/36
MR Jardine 1894/95
SL Jaywant 1975/76-1976/77
MV Joglekar 1992/93-1995/96
HCR John 1902/03
SM Joshi 1922/23
SS Joshi 1933/34