Players (P) who have played for Uttar Pradesh

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R Pal 1968/69
RG Pal 2012/13
RN Pal 1990/91-1996/97
V Pande 1991/92
A Pandey 2000/01
DJ Pandey 2016/17
GK Pandey 1988/89-2006/07
M Pandey 1986/87
V Panwar 2017/18-2023/24
Parvinder Singh 1999/00-2014/15
P Paul 1969/70
Phool Chand 1953/54
DV Pradhan 1996/97
K Prakash 1965/66
SL Prakash 1960/61
AS Prasad 1999/00
D Pratap Singh 2016/17-2018/19
Premsagar 1962/63-1964/65
A Puri 1986/87
DR Puri 1952/53
SN Puri 1965/66