Players who have played for Kathiawar

KS Abbasmiya 1946/47
M Acharya 1947/48-1949/50
Akbar Khan 1946/47
M Balan Pandit 1946/47-1948/49
Bhawanishankar 1946/47-1948/49
IM Chavda 1948/49-1949/50
SB Gandhi 1946/47-1949/50
SK Girdhari 1946/47-1947/48
RR Gosalia 1949/50
KS Harpal Deo 1947/48-1949/50
Jayantilal Vora 1946/47-1948/49
KP Kesari 1947/48
G Kishenchand 1946/47
Kishorsinh 1949/50
VL Nakum 1949/50
D Narottam 1947/48-1949/50
S Nyalchand 1946/47-1949/50
Purshottam 1946/47-1948/49
Thakore Saheb of Rajkot 1946/47-1949/50
RP Rathod 1947/48
Vajubha 1946/47-1948/49
UD Waghela 1946/47-1949/50