Players who have played for Holkar

K Ahmed 1954/55
KV Bhandarkar 1941/42-1947/48
KS Bhatnagar 1948/49-1949/50
JN Bhaya 1941/42-1954/55
PC Brahmo 1957/58
DCS Compton 1944/45
TN Deo 1953/54
Devi Singh 1954/55
SD Dhanawade 1951/52-1954/55
VP Dixit 1953/54-1954/55
S Dotiwala 1942/43
HG Gaekwad 1943/44-1957/58
VR Ghetge 1942/43
Hanumant Singh 1957/58
Vijay S Hazare 1957/58
CE Holkar 1943/44
S Ishtiaq Ali 1941/42-1948/49
SR Jadhav 1954/55
MM Jagdale 1941/42-1957/58
R Jagdishchandra Singh 1948/49-1949/50
SR Kale 1942/43-1943/44
S Kothane 1941/42
GN Kunzru 1946/47-1957/58
S Mohammad Khan 1942/43-1943/44
M Mukherjee 1941/42
S Mushtaq Ali 1941/42-1957/58
AR Naidu 1950/51-1957/58
KR Naidu 1950/51-1953/54
JG Navle 1942/43
CK Nayudu 1941/42-1952/53
CN Nayudu 1953/54
CS Nayudu 1944/45-1949/50
BB Nimbalkar 1942/43-1957/58
NR Nivsarkar 1945/46-1957/58
KM Rangnekar 1950/51-1953/54
OP Rawal 1944/45-1947/48
M Salim Khan 1942/43-1951/52
CT Sarwate 1944/45-1957/58
RR Shah 1953/54
Sheriff Khan 1954/55
M Shukla 1947/48
RP Shungloo 1947/48-1950/51
RP Singh 1942/43-1954/55
R Subramaniam 1941/42-1944/45
SS Sule 1948/49-1950/51
Surendrasingh 1941/42-1946/47
P Tata Rao 1943/44
RK Vaid 1944/45-1948/49
DK Yarde 1941/42-1942/43