Most Appearances for Uttar Pradesh

71AD Nath2012/13-2022/23
65RK Singh2013/14-2023/24
54A Rajpoot2012/13-2021/22
45ER Dwivedi2006/07-2017/18
44PP Chawla2006/07-2016/17
37P Kumar2006/07-2017/18
34PS Gupta2011/12-2016/17
33Saurabh Kumar2015/16-2021/22
32K Yadav2013/14-2022/23
31Samarth Singh2015/16-2019/20
31Mohsin Khan2017/18-2023/24
28UA Sharma2012/13-2017/18
28RP Singh2006/07-2014/15
28Y Dayal2018/19-2023/24
27SK Raina2012/13-2020/21
24AS Mishra2012/13-2017/18
24K Sharma2020/21-2023/24
23PK Garg2018/19-2022/23
22M Kaif2006/07-2012/13
22Shiva Singh2018/19-2023/24
21TM Srivastava2006/07-2012/13
20Bhuvneshwar Kumar2009/10-2023/24
20Imtiyaz Ahmed2009/10-2016/17