Highest Partnerships Against Band-e-Amir Dragons By Boost Defenders

162 Imran Janat & Karim JanatAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2020/21tt8985
235 Karim Janat & Ihsanullah JanatAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2020/21tt8985
376 Hashmatullah Shahidi & Samiullah ShenwariAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11185
439 Imran Janat & Munir AhmadAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2020/21tt8954
525 Munir Ahmad & Shafiqullah GhafariAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2020/21tt8954
623 Noor-ul-Haq & Qais AhmadAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2019/20tt8265
78 RR Emrit & JMR CampbellAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2017/18tt6499
78 Tahir Khan & Nisar WahdatAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2020/21tt8985
822 Qais Ahmad & Zia-ur-RehmanAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2019/20tt8265
915 Hamza Hotak & Sayed ShirzadAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2020/21tt8954
1028 Waqarullah Ishaq & Sayed ShirzadAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2020/21tt8985