Highest Partnerships For Band-e-Amir Dragons Against Pamir Zalmi

147 Imran Mir & Karim JanatAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11205
248*Karim Janat & Farmanullah SafiAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11205