Highest Partnerships Against Band-e-Amir Dragons By Amo Sharks

156 Farhan Zakhil & Javed AhmadiAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2020/21tt8958
213 Ihsanullah Janat & Rahim MangalAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11172
335 Ihsanullah Janat & Juma GulAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11172
449 Perwez Malikzai & Tahir KhanAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2017/18tt6507
529 Juma Gul & Haji MuradAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11172
642 Haji Murad & Abidullah TaniwalAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11172
731 Ibrahim Zadran & Farmanullah SafiAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2019/20tt8246
810 Abidullah Taniwal & Abdul WasiAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11172
910 Imran Mohammadi & Yamin AhmadzaiAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2017/18tt6507
1011*Shapoor Zadran & Rokhan BarakzaiAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2019/20tt8246