Highest Partnership for Each Wicket for Band-e-Amir Dragons

  1  86  Asif Musazai & Karim Janat v Hindukush StarsAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11174
  2176  Javed Ahmadi & Imran Janat v Kabul EaglesAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2019/20tt8277
  3118*Asghar Stanikzai & Ibrahim Zadran v Boost DefendersAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2020/21tt8985
  4  97  Ibrahim Zadran & Nasir Ahmadzai v Kabul EaglesAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2020/21tt8973
  5100*Javed Ahmadi & Afsar Zazai v Boost DefendersAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2019/20tt8265
  6  60  Shahidullah & Najibullah Zadaran v Speen Ghar TigersAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2017/18tt6496
  7  80  Hayatullah & Batin Shah v Kabul EaglesAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2019/20tt8235
  8  35*Sadiqullah Pacha & Aftab Alam v Amo SharksAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11172
  9  22*Fareed Ahmad & Mujeeb Zadran v Speen Ghar TigersAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2019/20tt8256
10  16  Rahmat Shah & Wafadar Momand v Mis Ainak KnightsAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2017/18tt6511