Tahir Khan - Player Portrait

Tahir Khan - Player Portrait

Tahir Khan - Player Portrait

(Picture: Copyright © 2005 PCB)